תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "טרז פזוס" המשמש כחנות וירטואלית למוצרי המטבח המקסיקני. האתר הינו בבעלות חברת "טרז פזוס", ח.פ. 513908384 מרחוב המרכבה 73, חולון (להלן: "טרז פזוס" או "החברה")

כללי

תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה והתחייבותך על פיו.

 ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הוראות התקנון, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו ובכלל זה תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש בכפוף לכל דין. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר אלא אם כן צוין אחרת. למען הסר ספק, כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ופורסם באתר החברה.

שימוש באתר על ידך מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ובכלל זה מדיניות הפרטיות, בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

הוראות תקנון זה חלות על עסקאות רכישה המבוצעות על ידי רוכש שהינו: צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (להלן: "הרוכש").

כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

 בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 03-5597761 בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00 ובימי ו' 8:00-12:30  או במייל: Order@trespesos.co.il.

אופן ביצוע הזמנות

רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. מחירם הכולל של המוצרים מופיע בסמוך אליהם. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופת האתר.

פעולת רכישה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב בפעול עד לאחר הוצאת הסחורה מן המפעל.

יובהר כי ניתן לבצע גם הזמנה טלפונית באמצעות 03-5597761 במועדים וזמנים המפורטים לעיל.

מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

הסבר אודות דמי משלוח ואזורי חלוקה ניתן למצוא בקישור: https://tinyurl.com/ya8yweq2 החברה רשאית לשנות את תנאי המשלוחים ואזורי החלוקה על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

משלוחים לבית או לכל כתובת אחרת על פי בקשת הרוכש יסופקו בהתאם לימי וזמני החלוקה המפורטים באזורי חלוקה וככל שאין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת המוצרים. השליח יצור קשר עם הרוכש ביום האספקה. ככל שהשליח או חברה לא מצליחים להשיג את הרוכש מספר פעמים רשאית החברה לספק את המוצר במועד אחר ובתשלום דמי משלוח נוספים.

נהלים ומחירים

המחירים, תנאי התשלום באתר ומגוון מוצרי החברה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ כדין. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.

טרז פזוס עושה כל מאמץ להחזיק במלאי ולספק את המוצרים המוצעים באתר. יחד עם זאת, תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, להחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע פעולת הרכישה.

לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט של החברה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להשגת פרטי הרוכש בהתאם לכל דין.

החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה והצגת כרטיס האשראי – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר החברה ללא הגבלה, אלא אם צוין אחרת ובכפוף למלאי הקיים במפעל.

יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.

לאחר ביצוע הזמנה ע"י הרוכש אין החברה אחראית במישרין או בעקיפין לטעות הנעשית ע"י הרוכש בעת הקלדת הפרטים או לכל מקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת מסיבה כל שהיא.

מתן פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסריו יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בשל נזקים העלולים להיגרם לאתר, למפעיליו, למנהליו, לבעליו או למי מטעמם. במקרה של הקלדת פרטים כוזבים או שגויים, שמורה לחברה ולכל מי מטעמה הזכות לפסול את העסקה ללא כל הודעה מוקדמת.

אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, אלא אם תואם כתובת אחרת.

מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת רכישה

ביטול עסקת רכישה יהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, ככל שהוא חל על העסקה והתקנות על פיו.

צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר. על אף האמור, לא ניתן לבטל עסקה של טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 

ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות: בטלפון 03-5597761, בדואר רשום לכתובת המרכבה 73 חולון 5885140, בדוא"ל לכתובת Order@trespesos.co.il ובאמצעות האתר באמצעות הקישור: https://tinyurl.com/tonda2p

הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר הזהות שלו וכן מספר הזמנה.

ביטל צרכן עסקה כאמור שלא עקב פגם, תחזיר החברה לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה על הרוכש חובת החזרת המוצר לחברה בכתובת המרכבה 73 חולון, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר החברה או במסמך שנמסר לרוכש.

פרטיות

מדיניות הפרטיות חלה על: (א) הנתונים שתמסור כחלק מתהליך ההרשמה לאתר (כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני). במידה שתירשם דרך הפייסבוק או דרך כל צד שלישי אחר, תהיה לנו גישה גם לנתונים שלך הידועים לצד השלישי דרכו נרשמת לאתר; (ב) הנתונים המועברים על ידך בזמן השימוש באתר; (ג) הנתונים הנאספים אודות הגולשים, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת ה-IP, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי, ו-(ד) היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה ובחירה של מוצרים ורכישתם ("המידע").

המידע (כפי שיעודכן מעת לעת) יישמר במאגר מידע של החברה. מסירת המידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך. בכל עת תוכל לפנות לחברה בדואר אלקטרוני בכתובת: Order@trespesos.co.il  ולבקש למחוק או לתקן את המידע הנוגע אליך השמור במאגר המידע. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט בתקנון זה.

במידה והנך מזמין שירות באמצעות כרטיס אשראי באתר, מובהר כי התשלום מתבצע באמצעות חברות האשראי וכי הנתונים מועברים באופן מוצפן בלבד ואין לחברה גישה ו/או מידע אודות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך בעת ביצוע התשלום.

הנך מסכים שארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך, אם וככל שמסרת אותם, יאוחסנו באופן מאובטח על ידי החברה לשם מעקב וביקורת בלבד.

העברת מידע

החברה תמנע מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים, למעט כפי שצוין בתקנון זה, במקרה של מחלקות משפטית בינך לבין החברה, במקרה שבצעת פעולה באתר בניגוד לדין או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.

הנך מאשר כי ידוע לך שהחברה, בכפוף לכל דין, עשויה להעביר את המידע שהיא אוספת, לרבות היסטוריית הרכישות וההזמנות שלך, לספקי שירותים, שותפים עסקיים, לקבלני משנה, ולחברות בנות שלה (להלן: "צדדים שלישיים"), במטרה: (1) לעזור לחברה לספק לך שירותים ו/או להפעיל את האתר; (2) לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים של החברה; (3) לספק לך פרסום ממוקד מטרה לאור העדפותיך האישיות באתר ובאתרים אחרים בהם תבחר לבקר. החברה תחייב צדדים שלישיים אלא לא לעשות כל שימוש במידע למעט לשם אספקת השירות.

אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אם נמכור את עסקנו או חלק ממנו, בכפוף לכך כי מי שיבוא בנעלי החברה יקבל על עצמו הוראות הגנת הפרטיות אלו במלואן. במקרה כזה נודיע לכם על כך ונפעל בהתאם לדין.

כיצד אנו משתמשים במידע

החברה ו/או הצדדים שלישיים על פי בקשתה, רשאים לנהוג במידע בהתאם להוראות הדין ולעשות בו שימוש, לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, וכן לצורך יצירת קשר עם הגולשים. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת מידע, כי החברה תהיה רשאית לשמור את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם שימוש כאמור וכמפורט להלן: (א) מענה לשאלות, יצירת קשר, תיאומי מועד משלוח ושליחת הודעות למשתמשים (לרבות עבור בדיקת שביעות רצון מטעם שירות לקוחות); (ב) עיבוד והשלמת הזמנות, משלוחים ותשלומים של משתמשים; (ג) צורכי פיתוח מוצרים או שירותים חדשים, ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים לצורכי שיפור התכנים הקיימים, פילוח וניתוחי מדיה דיגיטלית; (ד) שיווק מכוון משתמש, המספק תוכן מותאם אישית למשתמש, הצעות ממוקדות ופרסומות בהתאם להעדפותיו האישיות, הצעות ממוקדות ופרסומות של אתרי צדדים שלישיים בהם המשתמש עשוי לבקר; (ה) יצירת קשר עם ידיעונים וחומרי קידום מכירות הקשורים לאתר ולשירותים, ו-(ו) מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר והשירותים, וטיפול בכל בעיה אחרת בקשר עם האתר.

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים (באמצעות דואר אלקטרוני ו/או התראות Push Notifications ו/או הודעות טקסט לטלפון הנייד ו/או דרך הרשתות החברתיות, ו/או דרך דואר ישראל), לרבות דברי פרסומת, מבצעים והנחות של החברה. בעת רישום פרטיך באתר הנך מבוקש לאשר קבלת מידע פרסומי. ככל שאינך מעוניין להמשיך ולקבל הודעות אלו ,הינך יכול להסיר את עצמך מרשימת התפוצה ע"י לחיצה על הסרה מרשימת התפוצה בתחתית המייל שהתקבל.

על ידי ניתוח המידע שאנו מקבלים, אנו ו/או ספקי השירותים שלנו ו/או קבלני משנה עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים ממגוון משתמשים (להלן: "הנתונים הסטטיסטיים"). הנתונים הסטטיסטיים עוזרים לנו לבחון מגמות וצרכי משתמש, כך שנוכל לבחון מתן שירותים חדשים ולהתאים את המערכת והשירותים הנלווים לרצונות המשתמש. אנו עשויים לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפינו, בהתאם לתנאים מסחריים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כמו כן, אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי כדוגמת Google Analytics. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ Google Analytics לשיפור המערכת. המידע אשר Google Analytics אוסף לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics להלן: http://www.google.com/analytics/terms/us.html http://www.google.com/policies/privacy.

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לעיין במידע שאספנו אודותך ואם תמצא כי המידע שנמצא לא שלם, נכון, ברור או מעודכן הנך רשאי לבקש את תיקונו או מחיקתו. טרז פזוס תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש כדי לפנות אליך אך תשמור את המידע הדרוש לניהול עסקיה לרבות תיעוד פעולות מסחריות שבוצעו על ידיך באתר.

טרז פזוס משתמשת ב-Cookies לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ולאימות פרטים. Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של טרז פזוס על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש משתמש באמצעות הדפדפן שלו על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים ב-Cookies לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הם Session Cookies והם נמחקים בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך.

ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימים. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

החברה רשאית להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. יתכן שהמודעות שבהן תצפה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה תהינה רשאיות להציב קבצי Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

כיצד אנו מגנים על מידע

החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים לאבטח את המידע המצוי במערכת הממוחשבת של החברה לרבות אתר האינטרנט. יודגש כי חדירה למערכות המחשוב של החברה מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות למערכות המחשוב שלה. אם למרות אמצעי האבטחה המוקפדים הננקטים על ידי החברה מידע אודותיכם הנשמר במאגרי המידע של החברה, יגיע לגורם כלשהו, לא תהיה בעניין זה כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה.

אנו נתקן ו/או נמחק כל מידע שניתן לנו על ידי משתמש בהתאם לבקשה בכתב מהמשתמש לכתובת Order@trespesos.co.il מרגע שמידע נמחק, איננו יכולים להשיבו.

כל גולש באתר מתחייב לא לבצע כל פעולה שלא על פי דין במערכת המחשוב של טרז פזוס. ככל שלחברה עולה חשד של שימוש לרעה במערכות המחשוב שלה היא תדווח על כך לרשויות הרלוונטיות.

יובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות אם נעשה שימוש בשם המשתמש והסיסמה על ידי מי שאינו מורשה לכך ועליך לשמור את מידע זה באופן שמור. על מנת לשמור על רמת אבטחה מרבית, מומלץ לשנות את הסיסמה מעת לעת.

קניין רוחני

האתר מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות. האמור חל על התוכן המילולי, על הגרפיקה והתמונות שבאתר. למפעילי האתר הזכות הבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר.

ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט, אין החברה נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בקישורים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.

הקניין הרוחני באתר זה בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל.

החוק החל ותניית שיפוט

על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 

הוראות כלליות

החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים שבאתר.

יובהר, כי החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג את תמונת המוצר במדויק אך תיתכן שונות בין התמונה לבין המוצר שיסופק, בין היתר, בגין אופן צילום התמונה והצגתה באתר ולא תהיה כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה או כל מי שמטעמם בגין כל תביעה, הוצאה ונזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או כל מי שמטעמם.

על אף האמור בתקנון זה, לא תהא החברה אחריות על עיכובים באספקה הנובעים מסיבות שהיא לא יכלה לצפותן מראש. למען הסר ספק, אם החברה אינה  תוכל לספק את המוצרים מסיבות שאינן תלויות בה, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו.